MYT:

Papper är skadligt för miljön

FAKTA:

Papper är en av få verkligt hållbara produkter

Two Sides Paper Sustainable

Papper är skadligt för miljön

Papper baseras på virkesråvara, ett naturligt och förnyelsebart material. Och när unga träd växer absorberar de koldioxid från atmosfären. Som träprodukt fortsätter dessutom papper att lagra kol under hela sin livstid.

En välskött skog, som brukas och planteras, absorberar mer koldioxid än en mogen skog som består av äldre träd.

För pappersindustrin finns ett antal viktiga certifieringssystem som säkerställer att det papper du använder kommer från hållbart skogsbruk. Nu finns cirka 30 system för skogsbrukscertifiering, men de två viktigaste är FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Just nu är alltför få av världens skogar formellt certifierade, men Two Sides stöder aktivt certifieringsprogrammen och anser att de förser konsumenterna med tillförsikt.

”Under perioden 1990-2010 har de europeiska skogarna absorberat 870 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 10 % av utsläppen av växthusgaser.”

MCPFE, State of Europe’s Forests 2011, Sida 7

FSC® (Forest Stewardship Council) ger ut globala standarder för skogsbruk och innehåller en balans av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Skogssamhällenas och ekosystemens välbefinnande är lika viktigt som att ersätta träd för att säkerställa framtiden för världens skogar. FSC®-systemet är också ett sätt att spåra skogsprodukter via oberoende verifierade Chain of Custody-certifikat. Certifikatet täcker alla steg i bearbetning, omvandling, distribution och tryck innan slutprodukten får en FSC®-märkning.

PEFC® (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en oberoende, ej vinstdrivande, icke-statlig organisation som bildades år 1999. PEFC:s® Chain of Custody-certifiering är ett sätt att spåra certifierat material från skog till slutprodukt, för att säkerställa att träråvaran eller träfibrerna som finns i produkten eller produktsortimentet kan spåras tillbaka till certifierade skogar.

Fakta om hållbarhet

  • Papper baseras på virkesråvara, en helt förnyelsebar och hållbar resurs.
  • Skogsbrukscertifiering säkerställer att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett ansvarsfullt sätt.
  • Pappersproduktion är inte en huvudsaklig orsak till skogsskövlingen globalt.
  • Ansvarsfull produktion av virke, pappersmassa och papper säkerställer en sund skogstillväxt.
  • Idag är de europeiska skogarna 30 % större jämfört med år 1950 (1).
  • Varje år ökar de europeiska skogarna motsvarande mer än 1,5 miljoner fotbollsplaner (1).
  • År 2010 var 61,6 % av den europeiska pappersindustrins trämassefibrer certifierade – 5 % mer än år 2008 (5).

(1) Two Sides briefing-dokument från uttalanden i FN:s Food and Agricultural Organization
(5) Cepi Sustainability Report, 2011, Sida 29